Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 6 minutter /

Trenger vi teamledere?

Teamleder er ikke den eneste som driver teamledelse. I noen team gjør alle det, i andre team er det behov for noen som tar en eksplisitt rolle. Og det forandrer seg etter hvert som teamet og rammebetingelsene er i endring. Hva er det som styrer behovet?

Du som har jobbet i team, eller har observert team, vet at ingen team og ingen prosjekter er like. Likevel nevnes ofte teamleder og teamledelse som om det er noe alle vet hva er. Det kan føre til misforståelser, og til at teamet ikke blir så effektivt som det kan. Teamledelse kan være så mangt, og det er ikke bare teamleder som driver med teamledelse. Hvilke behov team har for teamledelse er også ulikt for ulike team, som resultatet av min masteroppgave viser.

For å illustrere har jeg under beskrevet tre team i tre ulike situasjoner.

Team 1: En gjeng som nylig har begynt å jobbe sammen og har fått et prosjekt eller et system de skal ha ansvar for. De starter med å bli kjent med hverandre og oppgavene, og trenger hjelp til å finne sin prosess og samarbeidsform. Teammedlemmene har ulik erfaring med teamarbeid og forskjellige tanker om hva som er viktig og riktig. Hvordan kommer de i gang?

Team 2: Et passe stort team, inkludert en oppdragsgiver (også kalt kunde), som trenger å få laget noe nytt før konkurrentene tar dem igjen. De jobber brukersentrert med å sammen finne ut hva som vil være spennende og nyttig for kundens kunder (brukerne). Prosjektet har høy fart og et godt energinivå. Alle påvirker arbeidsform, og ideer utarbeides tverrfaglig. Trenger de hjelp for å holde fokus?

Team 3: Et dyktig og erfarent team, med god relasjon til kunden. Det kan være et prosjekt som har definert en løsning som nå skal implementeres. De har et scope og en leveransefrist. Flere og flere features og kvalitetskrav følger med. Kunden har ikke tid til å være så mye tilstede, men det går fint ettersom de fleste oppgavene er godt definert. Teamet har begynt å premiere seg selv for å “tømme backlog” og for å rekke frister. De har etablert rutiner og prosesser, som de minner hverandre på å følge. Har de behov for teamledelse?

fire menn som følger med på en tavle

Hva betyr det for deg som er teamleder?

Dette er bare tre eksempler på ulike team i ulike stadier i sin utvikling. Teamleder eller ekstern leder må kunne se teamet og vurdere hva det har behov for i hver enkelt situasjon. Et team som er nyoppstartet eller i liten grad har tydelig, felles mål har et annet behov for teamledelse enn et team med sterk opplevelse av avhengighet og felles mål, eller et team som har teammedlemmer som automatisk og spontant trekker sammen og deler på oppgaver.

En viktig oppgave for deg er å observere samspillet i teamet, og hva som skjer uten at det blir sagt. Du er satt til å være teamleder av en grunn, fordi noen tror at du kan gjøre dette teamet bedre. Du kan hjelpe teamet i retning av selvorganisering og delt ledelse, ved å i noen tilfeller organisere samspill, i andre hjelpe til med å se felles mål, eller ved å gi teamet prosesser eller peke på problemer du ser som teamet er i stand til å løse selv. Er det mye uformell ledelse i teamet? Tar de selv initiativ til det som trengs å gjøres? I så fall er din rolle kanskje å være fasilitator eller kontaktperson utad, uten å styre så mye hvordan teamet fordeler de oppgavene som må gjøres.

Noen jeg intervjuet sa at teamleder er pådriver og utholdenhet. Den som passer på at vi gjør det vi har blitt enig om å gjøre. En annen sa at teamleder dytter snøballen sånn at den ruller til riktig sted. Børster bort snøfonner. Gir moment ved en kneik.

Hva kommer det an på?

tegning av fem mennesker som holder rundt hverandre

I min masteroppgave intervjuet jeg teamdeltagere i Kantega om teamledelse. Jeg satte sammen resultatet med teori og andres forskning, og kom frem til flere områder som kan være nyttig å tenke på for de som jobber i og rundt team. Ett område handler om at hva slags teamledelse det er behov for avhenger av det samme som påvirker teamets evne til selvorganisering. Det finnes mange påstander om hva som påvirker, for eksempel teamets størrelse eller om det er distribuert eller ikke. Men ut fra mine funn i i min oppgave er de tre viktigste tingene:

  • teammedlemmene,
  • i hvor stor grad de har felles mål og resultatansvar,
  • og teamet som helhet.
Teamets behov for teamledelse henger sammen med i hvor stor grad de organiserer seg selv.

Teammedlemmene

Behovet for teamledelse påvirkes av hvem som er med i teamet. Deres erfaring med teamarbeid, hvor trygg de er på å ta opp utfordringer de ser og i hvor stor grad de tenker at teamarbeid er felles ansvar. Det kan også handle om kompetanse på og trygghet på faget de representerer. Noen er nye og trenger tid, andre hopper inn i det med en gang. Noen tar spontant ledelse, og noen syns det er greiest hvis andre sørger for prioritering og håndterer kunden.

Felles mål og resultatansvar

Et team som ser at de har et tydelig, felles mål, og felles ansvar for resultatet, vil sørge for koordinering og ta felles ansvar for oppgavene. Er det snakk om parallelle oppgaver uten så stort behov for samarbeid, vil teamet kunne velge at noen har mer oversikt og kan fordele oppgaver. Selv om det er parallelle oppgaver finnes det gjerne et mål, en årsak til at denne gruppa er satt sammen som et team. Et team som ikke ser det felles målet vil oftere ha behov for at noen "drar" teamprosessene, i tillegg til å hjelpe til med å avdekke og forstå målet og hva de har felles ansvar for.

Teamet som helhet

Teamet er summen av teammedlemmene og relasjonene mellom dem. Et nytt team kan ha nytte av ekstra oppmerksomhet i starten for å komme i gang med å forme teamprosesser og samarbeid. Tillit og trygghet på at hver enkelt kan si hva de mener uten å være redd for å gjøre feil, er noe som kan utvikles raskt, eller ta litt tid. Ulike team deler på ansvar og oppgaver på ulike måter, og de mest effektive deler ut fra hva som er hensiktsmessig i øyeblikket.

Oversikt og helhet

Oppsummert handler det om å se samspillet i teamet og hvilke forutsetninger teamet har for selvorganisering. Figuren under viser at et nytt team, eller et team uten tydelig mål og resultatansvar kan ha behov for en teamleder. Det kan være lurt at denne også tenker det på sitt ansvar å hjelpe teamet "opp og mot høyre". Etter hvert som teamet etablerer samarbeid og teamprosesser, eller den mer spontane selvorganiseringen øker, kan det være mer nyttig å tenke på teamlederrollen som en prosessfasilitator eller coach.

Diagram som viser et teams oppgaveavhengighet opp mot tid. Erfarne team er høyere på begge akser.

Å "ha oversikt" er et stikkord som gikk igjen i datainnsamlingen til oppgaven min. Da var det snakk om oversikt over kunden, over prosjektet, over løsningene og over hva som er prioriterte oppgaver. Men den viktigste oppgaven for teamleder, eller ledere rundt, er å se hva som skjer i teamet, se samspillet og fange opp det som ikke snakkes om. Gjør du det er du i stand til å se hva akkurat dette teamet trenger av teamledelse.

den viktigste oppgaven for teamleder, eller ledere rundt, er å se hva som skjer i teamet

Oppgaven min handlet om teamledelse i autonome team. Hvis du lurer på hvorfor det er interessant med autonome team kan du for eksempel lese Kristin sin tekst om Autonomous team.

Jeg vil gjerne høre hva du tenker nå. Er dette kjent? Ligner det på sånn det er i ditt team, eller der du jobber? Send meg en mail! Eller bruk kommentarfeltet under. Jeg er ikke ferdig med å diskutere teamledelse.