Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven i Kantega

Sist oppdatert 30. november 2022. 
Åpenhetsloven
, eller også kalt “Menneskerettighetsloven for næringslivet”, fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal den sikrer allmennheten tilgang til informasjon om virksomheters etterlevelse av loven. Loven pålegger alle virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Denne nettsiden beskriver hvordan vi jobber med Åpenhetsloven i Kantega.

Innhold
🔹
Forankring
🔹 Prosess for kartlegging og analyse
🔹 Leverandøranalyse og prioriterte tiltak
🔹 Plan og status på arbeid for 2022-2023

Forankring

Åpenhetsloven er forankret i hele selskapet. Som en ansatteid bedrift er forankring veldig viktig i alt arbeid vi gjør, og fundert på et verdigrunnlag som inkluderer krav til oss selv og de rundt oss, som tidvis også går utover loven.

Som en ansatteid bedrift er forankring veldig viktig i alt arbeid vi gjør, og fundert på et verdigrunnlag som inkluderer krav til oss selv og de rundt oss, som tidvis også går utover loven

Følgende konkrete forankrings-tiltak er gjennomført:

 • Hele organisasjonen er orientert gjennom allmøte og nyhetsbrev.
 • Ledelsens har utarbeidet en plan for oppfyllelse av loven og startet gjennomføringen av den.
 • Bærekraft er sentralt i styrets beretning allerede siden 2020, og arbeidet med Åpenhetsloven er behandlet og godkjent av styret.

Retningslinjer og bedriftskultur

Eiermodellen vår, som gir alle i Kantega mulighet til likt eierskap, øker likeverdet og samholdet i organisasjonen og bidrar også til oppfyllelse av punkt 1.1.2 i loven.

Forankringen ligger i bedriftens prinsipper for virksomhetsstyring, som sier at selskapet skal motarbeide diskriminering med utgangspunkt i kjønn, alder, etnisitet, religion og seksuell legning.

Kantega har alltid hatt fokus på lik lønn for likt arbeid, og målet for lønnsmodellen vår er at vi skal ha en rettferdig lønn. Vi gjennomfører tester for å ha kontroll på dette, samt en grundig likelønnsrevisjon, i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene.

Forvaltning av lønnsmodellen er en årlig prosess. Sammensetningen av gruppen som bestemmer og vurderer kravene i modellen består av ansatte og ledere.

Vi vil fortsette med å være ambassadør for ansatteierskap – en eierform som er et godt grunnlag for gode arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter.

Her kan du lese mer om ansatteierskap og hvordan kulturen vår oppleves.

System for å overholde informasjonsplikten

 • Vi har etablert et system for håndtering av informasjonsplikten i Åpenhetsloven, og ansvar for gjennomføring er fastlagt og etablert som en fast del av vårt virke og årshjul.
 • Vi har publisert informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft på våre nettsider. Dette er supplert med hvordan vi jobber med Åpenhetsloven. Begge deler vil kontinuerlig bli oppdatert. Spørsmål og behov for informasjon utover det vi har publisert, sendes på epost til økonomisjef Frode Wærnes (frode.warnes@kantega.no) som vil gi et svar innen fristen på 3 uker.
 • Innen 30. juni 2023 vil vår leverandørkjede være grundig kartlagt og tiltak iverksatt der det er behov for dette. I hht planen vår for 2023 skal ledelsen innen 1. juni 2023 legge fram sin analyse av hvilke leverandører som skal utredes videre, det vil si hvor neste ledd skal kartlegges ytterligere (eks. råvareleveranser), samt fremme sitt forslag til hvilke tiltak det er aktuelt å gjennomføre ved uønskede funn, inkludert også hos underleverandører av våre leverandører/forretningsforbindelser. Vi vil innarbeide 30. juni som en dato for når status på vårt arbeid skal være oppdatert og gjeldende i vår eksterne rapportering på kantega.no.

Prosess for kartlegging og analyse

Vi har satt oss inn i informasjon og veiledningen beskrevet av Etisk Handel (Ressurssenter for bærekraftig handel) og kartlagt vårt ansvarsområde og vår informasjonsplikt.

Arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi gradvis vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og iverksette eventuelt arbeid for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Ved behov for nye leverandører/forretningsforbindelser vil analysen/kartleggingen gjøres i forkant av avtaleinngåelse. For etablerte leverandører vil vi gjøre en årlig revisjon.

Planen for arbeidet med kartlegging av leverandører og forretningsforbindelser er utarbeidet basert på følgende anbefalte prosess fra Etisk Handel:

Prosess for ivaretakelse av Åpenhetsloven, fra Etisk Handel
Prosess for ivaretakelse av Åpenhetsloven, fra Etisk Handel

Etisk Handel

Etisk Handel


I tillegg har vi gjort en grunnleggende sjekk og kartlagt våre leverandører mot Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) Høyrisikoliste ("Oversikt over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden").

Oversikten til DFØ bidrar til at vi klarer å være ekstra påpasselig med å sjekke det viktige hos leverandørene, for eksempel råvareleveranser.

Tiltak hos datterselskap

Vårt datterselskap Kantega Single Sign On har internasjonale kunder. Vi har startet kartleggings- og analysearbeidet av hvilke av dem som innehar størst risiko for menneskerettighetsbrudd, og vil etterspørre nødvendig informasjon i løpet av 2023.

Leverandøranalyse og prioriterte tiltak

Leverandøranalysen vår viser at vi kjøper tjenester fra følgende bransjer:
Renhold, kantine, detaljhandel (f.eks kontorrekvisita, tekstiler), dagligvare, husleie, konsulenttjenester, hotell, flyselskaper, telefoni og videokonferanse, rekrutteringsfirma, drift, konferanse, hardware/programvareleverandører, eventbyrå, forsikring, håndverkere, interiør, strøm, læringsinstitusjoner, avis, parkering, bedriftshelsetjenester, transport, hjelpeorganisasjoner.

Disse er sjekket mot DFØs Høyrisikoliste og en prioritert liste over hvor det er behov for ytterligere undersøkelser er utarbeidet. 

DFØ sin Kriterieveiviser, er benyttet i utarbeidelsen av hvilke kriterier vi sjekker av i våre undersøkelser innenfor de nevnte leverandørbransjene. 

Leverandøranalyse

Alle leverandører er lagt inn i en matrise på størrelse og mulighet for avvik.

Matrise for klassifisering av leverandører
Matrise for klassifisering av leverandører

Resultat av analyse

Hos oss er det gjennomgående i råvareleddet at det er høy, og til dels svært høy, risiko for brudd på menneskerettigheter, dvs. innen leveranser av kontorrekvisita, elektronikk eller kjøp av mat og drikke. Dette fordi råvareleddet ofte er i deler av verden uten våre krav til verken HMS eller arbeidsforhold, samt svake rettigheter for arbeidstakere.

Når nye kontrakter inngås vil vi ihht til DFØs anbefalinger opprette særskilte kontraktsvilkår som et ledd i å styre menneskerettighetene i arbeide med råvareleddet. Kartleggingen vil vise hvorvidt det også er behov for å reforhandle dagens avtaler.

Plan og status på arbeidet for 2022- 2023

Nedenfor finner dere planen for 2022- 2023. Vi har som mål om å gjennomføre en god analyse- og kartleggingsprosess. Vi skal også innen 30. juni 2023 finne frem til hvordan vi skal håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser hos oss selv og hos forretningsforbindelser eller i vår leverandørkjede.

Plan

Analyse og kartlegging av Kantega, leverandører og forretningsforbindelser:

Q4-22

 • Forankre ansvarlighet. Status er som følger:
  • Informasjon til organisasjonen i allmøte/nyhetsbrev: utført
  • Plan for oppfyllelse: utført
  • Behandling av Åpenhetsloven i styret: utført

 • Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade i Kantega og Kantega sine leverandører og forretningsforbindelser. Status er som følger:
  • Analyse av egen organisasjon er ferdigstilt. Ingen brudd er funnet.
  • Overordnet analyse av Kantega sin leverandørkjede og valg av leverandører som skal kartlegges er ferdigstilt.
  • Utvalg av leverandører i bransjer, som i hht Estisk Handel og DFØ, anses å ha høy sannsynlighet for brudd er utført.
  • Kartlegging av utvalgte leverandører og forretningsforbindelser er startet. Pr 30.11 er det mottatt svar fra to av våre leverandører. Kartleggingen forventes ferdigstilt i løpet av januar 2023.
Vi bekrefter at vi i egen virksomhet oppfyller kravene i Åpenhetsloven knyttet til HMS, arbeidsforhold og rettigheter for arbeidstakere.

Q1-23

 • Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade i Kantega sitt datterselskap KSSO og KSSO sine leverandører og forretningsforbindelser. 

 Q2-23

 • Basert på funn i kartleggingen av Kantega og datterselskapet KSSO sine leverandører og forretningsforbindelser: stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade. Styret tar endelige beslutning av hvilke tiltak som skal iverksettes.
 • Overvåke gjennomføring av resultater

Q3-23

 • Kommunisere hvordan tiltak er håndtert internt og eksternt via kantega.no
 • Sørg for gjenoppretning og erstatning der det trengs.

Oppdatering av status publiseres fortløpende på kantega.no. Siste oppdatering er utført 30.11.22.

Les også om hvordan vi jobber med bærekraft i Kantega.

Kontaktperson