Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven i Kantega

Sist oppdatert 8. desember 2023. 
Åpenhetsloven
, eller også kalt “Menneskerettighetsloven for næringslivet”, fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal den sikrer allmennheten tilgang til informasjon om virksomheters etterlevelse av loven. Loven pålegger alle virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Denne nettsiden beskriver hvordan vi jobber med Åpenhetsloven i Kantega.

Innhold
🔹
Forankring
🔹 Kantegas prosess for kartlegging og analyse
🔹 Resultat av analyse
🔹 Status på arbeidet og plan for 2024

Forankring

Åpenhetsloven er forankret i hele selskapet. Som ansatteid bedrift er forankring veldig viktig i alt arbeid vi gjør. Vi har et verdigrunnlag som innebærer at vi setter krav til oss selv og de rundt oss, også på de områdene Åpenhetsloven berører, som tidvis også går utover det loven krever.

Alle i Kantega har lik eierandel i bedriften, og hele organisasjonen har blitt orientert om Åpenhetsloven gjennom allmøte og nyhetsbrev.

Det er daglig leder Marit Collin som har det overordnede ansvaret for at loven følges, og økonomisjef Frode Wærnes (frode.warnes@kantega.no) som håndterer spørsmål om og behov for informasjon utover det som står på denne siden.

Retningslinjer og bedriftskultur

Eiermodellen vår, som gir alle i Kantega mulighet til likt eierskap, øker likeverdet og samholdet i organisasjonen.

Dette støttes av bedriftens prinsipper for virksomhetsstyring, som sier at selskapet skal motarbeide diskriminering med utgangspunkt i kjønn, alder, etnisitet, religion og seksuell legning.

Vi vil fortsette med å være ambassadør for ansatteierskap – en eierform som er et godt grunnlag for gode arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter.

Her kan du lese mer om ansatteierskap og hvordan kulturen vår oppleves.

Lik lønn for likt arbeid

Kantega har alltid hatt fokus på lik lønn for likt arbeid, og målet for lønnsmodellen vår er at vi skal ha en rettferdig lønn. Vi gjennomfører tester for å ha kontroll på dette, samt en grundig likelønnsrevisjon, i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene.

Forvaltning av lønnsmodellen er en årlig prosess. Sammensetningen av gruppen som bestemmer og vurderer kravene i modellen, består av både ansatte og ledere.

Kantegas prosess for kartlegging og analyse

6-trinnsprosess

For å kartlegge og vurdere potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter hos oss, har vi valgt å benytte Etisk Handel (Ressurssenter for bærekraftig handel) sin veiledning.

Prosess for ivaretakelse av Åpenhetsloven, fra Etisk Handel
Prosess for ivaretakelse av Åpenhetsloven, fra Etisk Handel

Etisk Handel

Etisk Handel

Risikovurdering av leverandører

Vi har gjort en grunnleggende sjekk og kartlagt våre leverandører mot Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) Høyrisikoliste ("Oversikt over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden").

Oversikten til DFØ bidrar til at vi klarer å være ekstra påpasselig med å sjekke det viktige hos leverandørene, for eksempel råvareleveranser.

Leverandøranalyse

Leverandøranalysen vår viser at vi kjøper tjenester fra følgende bransjer:
Renhold, kantine, detaljhandel (f.eks kontorrekvisita, tekstiler), dagligvare, husleie, konsulenttjenester, hotell, flyselskaper, telefoni og videokonferanse, rekrutteringsfirma, drift, konferanse, hardware/programvareleverandører, eventbyrå, forsikring, håndverkere, interiør, strøm, læringsinstitusjoner, avis, parkering, bedriftshelsetjenester, transport, hjelpeorganisasjoner, cateringselskaper, restauranter, matleveringstjenester.

Disse er sjekket mot DFØs Høyrisikoliste, og en prioritert liste over hvor det er behov for ytterligere undersøkelser er utarbeidet.

DFØ sin Kriterieveiviser, er benyttet i utarbeidelsen av hvilke kriterier vi sjekker av i våre undersøkelser innenfor de nevnte leverandørbransjene.

Vi har kategorisert leverandørene med hensyn til størrelse og sannsynlighet for avvik.

Matrise for klassifisering av leverandører
Matrise for klassifisering av leverandører

Ved behov for nye leverandører/forretningsforbindelser vil analysen/kartleggingen gjøres i forkant av avtaleinngåelse.

For etablerte leverandører vil vi gjøre en årlig revisjon.

Denne prosessen gjøres både for Kantega og datterselskapet Kantega Single Sign-On.

Resultat av analyse

Vi bekrefter at vi i egen virksomhet (Kantega og datterselskap) oppfyller kravene i Åpenhetsloven knyttet til HMS, arbeidsforhold og rettigheter for arbeidstakere.

Når det gjelder leverandører, er det gjennomgående i råvareleddet at det er høy, og til dels svært høy, risiko for brudd på menneskerettigheter, dvs. innen leveranser av kontorrekvisita, elektronikk eller kjøp av mat og drikke. Dette er fordi råvareleddet ofte er i deler av verden uten våre krav til verken HMS eller arbeidsforhold, samt svake rettigheter for arbeidstakere.

Lokalt har vi hatt størst fokus på bransjene renhold og kantinedrift.

Det er ikke gjort funn som gjør at vi trenger å gjøre tiltak. Men grunnet høy risiko vil vi følge opp leverandørene i disse bransjene årlig for å se til at alt er på stell.

Nye kontrakter

Når nye kontrakter inngås vil vi ihht til DFØs anbefalinger opprette særskilte kontraktsvilkår som et ledd i å styre menneskerettighetene i arbeide med råvareleddet. Kartleggingen vil vise hvorvidt det også er behov for å reforhandle dagens avtaler.

Status på arbeidet og plan for 2024

Dette er gjort med tanke på analyse og kartlegging av Kantega, datterselskap og våre leverandører og forretningsforbindelser:

  • Forankret ansvarlighet i organisasjonen gjennom allmøte/nyhetsbrev
  • Behandlet Åpenhetsloven i styret og etablert en plan for etterlevelse
  • Kartlagt og vurdert negativ påvirkning/skade i Kantega, Kantega Single Sign-on 
  • Overordnet analyse av Kantega sine leverandører og forretningsforbindelser
  • Analyse av leverandører som ifølge Etisk Handel/DFØ anses å ha høy sannsynlighet for brudd, er utført

Plan for 2024

  • Vi har gjort en overordnet analyse av de mest vesentlige leverandørene. Vi ønsker å gå grundigere ned i leverandørkjedene med høyest risiko for brudd.
  • Basert på funn i overnevnte kartlegging; Etablere tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade. Styret vil ta endelig beslutning av hvilke tiltak som skal iverksettes.
  • Innarbeide og følge rutinene vi har definert for Åpenhetsloven i vårt årshjul. Dette innebærer årlig sjekk av risikobransjer, og ved behov oppdatere vår risikoliste og identifisere og iverksette tiltak
  • Sørge for ytterligere forankring av loven og hvordan Kantega jobber med den, hos nyansatte

Oppdatering av status publiseres fortløpende på kantega.no.

Les også om hvordan vi jobber med bærekraft i Kantega.

Kontaktperson