Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 6 minutter /

Slik skaper innovasjonstesen rammer og retning for KSSO

Tilfeldig og ustrukturert innovasjonsarbeid kan koste bedriften mye penger, uten at det skaper nevneverdig verdi. Når rammene og retningen mangler kan det også være energitappende og demotiverende for de ansatte. En innovasjonstese kan bidra til å fokusere, prioritere og få satt av de nødvendige ressursene til innovasjon. Vi har utviklet en innovasjonstese som en del av et pågående strategisk arbeid i Kantega SSO (KSSO).

Vi har slått fast at det er viktig for KSSO å skape rammer for å kunne utvikle nye forretningsmodeller, og at vi vil gjøre det ved å utvikle et innovasjonssystem.

Innovasjonstesen og -antitesen

Et innovasjonssystem tar utgangspunkt i en innovasjonstese og tilhørende –antitese. Innovasjonstesen beskriver virksomhetens bilde av framtida, de strategiske målene for innovasjon og hvilke muligheter som finnes. For eksempel ved at et selskap ser førerløse biler som framtida, og at de vil tidlig inn i dette markedet. Tesen hjelper også til med å forankre behovet for å sette av tid til utforskning og eksperimentering.

Strategien handler om å balansere kontinuerlige og effektive forbedringer av eksisterende produkter med utforskning av nye markeder. Antitesen beskriver derfor hva man ikke skal satse på, for å unngå at det utforskes idéer som ikke er i tråd med visjonen til selskapet. Som vi nevnte i forrige artikkel er det allerede gjennomført et innsiktsarbeid som tesen kan baseres på.

Struktur for innovasjonstesen

Det var forholdsvis enkelt for Anders å formulere strategien som en innovasjonstese, fordi KSSO var allerede langt inne i en strategisk prosess. KSSO er en liten bedrift med enkle og forholdsvis uformelle kommunikasjonslinjer, derfor var det også enkelt å involvere styret i dette arbeidet.

Overordnet sett har innovasjonstesen tre elementer (se detaljene i denne bloggartikkelen av Dan Toma):

 • Tesen, som beskriver spesifikt hvilken innovasjon bedriften vil investere i. Denne setter retning, og er først og fremst nyttig for toppledelsen.
 • Antitesen, som beskriver spesifikt hvilken innovasjon bedriften ikke vil investere i. Denne er nyttig for toppledelsen og mellomledernivået, som vil være involvert i beslutninger om å investere eller å la være.
 • En erklæring (statement) som beskriver den overordnede konteksten og ambisjonsnivået for innovasjonsarbeidet.

Tesen skal støtte beslutninger gjennom hele livssyklusen til produktet. Av den grunn bør både tesen og antitesen også ha med følgende elementer:

 • Problemområder: Hvilke muligheter og utfordringer skal vi se etter og utforske.
 • Forretningsmodeller: Kjennetegn og form på løsninger for problemområder en har validert, og hvilke forretningsmodeller som støttes. For eksempel kan antitesen spesifikt si at vi ikke skal satse på forretningsmodeller som baseres på salg av kundedata.
 • Teknologi: Hvilke teknologier vil vi bruke for å realisere forretningsmodellen som må bygges rundt de validerte løsningene, og hvilke teknologier vil vi ikke bruke).

Innovasjonstese for KSSO

Vi tar ikke med hele innovasjonstesen for KSSO, men trekker fram noe av det Anders har forankret i styret når det gjelder utforskning av nye forretningsmodeller:

KSSO skal:

 • Utforske nye apper på Atlassian Cloud og Atlassian Data Center
 • Utforske nye måter å markedsføre og selge cloud apper
 • Utforske nye måter å samarbeide med partnere

Kantega SSO skal ikke:

 • Tilby SSO-produkter eller tjenester utenfor Atlassian sitt økosystem
 • Tilby produkter eller tjenester utenfor Atlassian sin markedsplass
 • Bygge nye apper på Atlassian Server eller Atlassian sin Connect-plattform
Innovasjonstesen setter klare grenser for hva KSSO-teamet kan prioritere å utforske, og hva en ikke skal fokusere på

Noe av styrken med innovasjonstesen kommer fram gjennom hvordan antitesen er formulert. Den setter klare grenser for hva KSSO-teamet kan prioritere å utforske, og hva en ikke skal fokusere på. Arbeidet med å lage en eksplisitt formulering av tese og antitese hjalp dermed Anders og styret med å klargjøre hva de faktisk var enige om, noe som igjen var viktig for å bli enige om hvor mye teamet skal jobbe med innovasjon framover, og på hvilken måte.

Kontekst og ambisjonsnivå (statement)

KSSO har forankret en erklæring (statement) av ambisjonsnivået, som igjen er basert på en vurdering av konteksen selskapet opererer i. Dette var vi også inne på i den forrige bloggartikkelen. Det er en sterk forventning i markedet at veksten i framtida hovedsakelig skje på Atlassian sin skyplattform, som KSSO av tekniske årsaker ikke kan tilby sine eksisterende produkter på.

Samtidig er konkurransen på skyplattformen større enn det KSSO har opplevd på datasenterplattformen, siden de var tidlig ute i det markedet med sine produkter. Skal selskapet i framtida oppleve fortsatt vekst er det derfor helt nødvendig å komme med nye og innoverende produkter.

Ambisjonsnivået er knyttet til budsjettet, som definerer rammene som styret har satt for innovasjonsarbeidet. Altså: Hvor mye penger som skal brukes på innovasjon framover, og hva som er omsetningsmålet for nye apper innenfor et gitt tidsperspektiv.

Neste steg: Innovasjonsrammeverket

Innovasjonstesen er ett av de sentrale elementene i et innovasjonssystem, og i KSSO er den nyttig for rammer, retning og prioritet til innovasjonsarbeid. De andre elementene er rammeverket, porteføljen, praksisen og regnskapet.

Det neste steget i læringsprosjektet vil være å se på hvordan en kan tilpasse et innovasjonsrammeverk til behovene i KSSO. Årsaken til det er først og fremst av praktisk art: Det må gjøres mer innsiktsarbeid før vi kan jobbe videre med å strukturere innovasjonsporteføljen, ettersom KSSO i dag hovedsakelig jobber med kjerneinnovasjon. Innovasjonsrammeverket er også viktig for å identifisere hvordan teamet jobber i de ulike fasene i produktlivssyklusen i dag, noe som i neste omgang vil gjøre det enklere å justere og forbedre hvordan KSSO jobber med innovasjon.

Parallelt med læringsprosjektet jobber Anette Drønen Sunde, UX-designer i KSSO, med en relevant problemstilling: Hvordan drepe idéer tidlig. Øyvind og Anette vil derfor i tiden framover samarbeide om å utforske hvordan KSSO kan bruke innovasjonsrammeverket til å gjøre denne jobben smidigere. Hvordan det utarter seg kan du lese om i denne bloggartikkelen om innovasjonsrammeverk.

Denne artikkelen er en del av en serie blogginnlegg hvor vi deler erfaringer fra et læringsprosjekt om innovasjonsregnskap og innovasjonssystemer. Vi anbefaler også å lese disse:

 • Hvordan kan vi skape gode rammer for innovasjon? Bakteppet for læringsprosjektet
 • Derfor har KSSO behov for et innovasjonssystem. Problemstilling og case-beskrivelse.