Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 10 minutter /

Derfor har KSSO behov for et innovasjonssystem

Kantega SSO AS (KSSO) er et heleid datterselskap av Kantega som selger egenutviklede SaaS-løsninger for sikker og brukervennlig innlogging på Atlassian sin Data Center-plattform til bedriftskunder over hele verden. KSSO har levert solide overskudd i en årrekke, og ble i 2022 kåret til en Gaselle-bedrift av dagens Næringsliv. Selskapet er bygd og drives av folk som helt siden starten i 2014 har vist de er gode på innovasjon. Så hvorfor har da KSSO behov for et innovasjonssystem?

Når et selskap ønsker å fornye seg er det viktig å starte med å avklare behovet for innovasjon. Et avklart behov er utgangspunkt for å utvikle og forbedre måten vi gjennomfører og måler innovasjonsarbeidet på.

For å avklare om det eksisterer et reelt behov for innovasjon er det naturlig å starte med å se på situasjonen som selskapet befinner seg i per i dag.

NASA på kundelista

KSSO er en Atlassian Marketplace Partner. Det innebærer at alt produktsalg skjer gjennom Atlassian Marketplace. Selskapets kunder er i hovedsak store enterprise-selskaper i B2B-markedet, og på kundelista finner vi navn som NASA, Visa, ANZ, Samsung, Sony, Tesla og Toyota, for å nevne noen. De to produktene med flest kunder er selskapets SSO-utvidelser til Jira og Confluence. KSSO har en solid økonomi, og selskapet forventer fortsatt god omsetning for sine eksisterende produkter i dette markedet.

NASAs logo
NASAs logo

NASA er en av KSSOs mange kunder.

NASA

NASA er en av KSSOs mange kunder.

NASA

I KSSO gjøres det kjerneinnovasjon hver dag, ved at eksisterende produkter forbedres basert på tilbakemeldinger fra kundene. Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere disse produktene. For KSSO handler innovasjon om å utvikle nye produkter som gir verdi til kundene, og som er støttet av en bærekraftig og levedyktig forretningsmodell.

Hvilket behov har KSSO for innovasjon?

Så, hvorfor skal KSSO innovere når selskapet drives med stort overskudd i dag?

Svaret er ganske enkelt: I de siste årene har de sett at markedet av flere årsaker beveger seg i større og større grad mot skytjenester. Atlassian presser også hardt på sine partnere for å få mer av salget i den retningen. Derfor er det allerede nå helt tydelig at veksten i markedet i framtida hovedsakelig vil skje på Atlassian sin skyplattform. Dette er en plattform som KSSO av tekniske årsaker ikke kan tilby sine eksisterende produkter på. Samtidig er konkurransen på skyplattformen er mye sterkere enn det KSSO har opplevd på datasenterplattformen. Skal selskapet i framtida oppleve fortsatt vekst er det derfor helt nødvendig å komme med nye og innoverende produkter.

Samtidig er det et spørsmål om hvordan vi velger ut og eksperimenterer med idéer. Det gjelder både når vi forbedrer eller videreutvikler eksisterende produkter, og når vi utvikler helt nye produkter. Det er ikke sikkert at vi skal lage alt kunden har lyst til å få laget, eller hoppe på en idé til en ny utvidelse eller et nytt produkt bare fordi det høres lurt ut.

Hvilke forutsetninger har KSSO for å skape innovasjon?

At markedet er i endring er ikke en erkjennelse som har kommet helt ut av det blå. Allerede i 2020 startet KSSO et løp for å lansere sin første app på Atlassian sin skyplattform. Etter et grundig forarbeid hvor ulike behov og tilhørende forretningsmuligheter ble utforsket besluttet vi å lage en integrasjonsapp som gjorde det mulig å vise skisser produsert i designverktøyet Figma inne i Confluence. Denne ble lansert rett før sommeren 2021. Dessverre lanserte Figma selv en egen app omtrent på samme tid som gjorde mye av det samme, og som attpåtil var gratis. Salget tok derfor aldri av.

Selv om dette innovasjonsprosjektet ikke ble en kommersiell suksess, lærte vi mye av prosessen og fikk validert at teamet var i stand til både å utforske nye forretningsmuligheter på en god måte og utvikle nye løsninger basert på det innsiktsarbeidet som ble gjort. I tillegg erkjente vi at vi bør satse på å utvikle løsninger som er tettere på den kjernekompetansen vi allerede har i teamet, og bli flinkere til å drepe idéer på et tidligere tidspunkt.

Samstemthet om retning og rammer for innovasjon

Ett av rådene fra forfatterne av boka Innovation Accounting er nettopp å utvikle en definisjon av innovasjon som er tilpasset virksomheten, og å sørge for at det er enighet om denne definisjonen. Det er derfor viktig å sikre at både styret og de som jobber i selskapet har den samme forståelsen av hva innovasjon innebærer og hvilken retning man dermed skal gå i; Skal man skape bedre rammer for innovasjon, må en ha klart for seg hva det faktisk er en skal skape bedre rammer for.

Denne erkjennelsen har tatt tid, men vi er nå kommet til et punkt hvor alle begynner å bli samstemte om både hvilken retning innovasjon skal foregå og hvilke rammer vi skal jobbe innenfor - for både kjerneinnovasjon og mer transformerende innovasjon.

Våren 2022 startet vi et nytt innsiktsarbeid der vi ville undersøke ulike muligheter for innovasjon, med spesielt fokus innenfor sikkerhetsdomenet, både innenfor og utenfor Atlassian sitt økosystem av verktøy og tjenester. Dette arbeidet ble ledet av tidligere leder i KSSO, Jon Espen Ingvaldsen. To konkrete resultater av innsiktsarbeidet var en klar anbefaling om hvilke forretningsmodeller vi bør utforske videre, og hva vi bør legge vekk. Basert på dette innsiktsarbeidet besluttet vi å satse videre på Atlassian sitt økosystem, ettersom det er der vi har best sjanse for å lykkes.

Utforskning av behov og teknisk mulighetsrom

Og der står vi i dag. I tillegg til det kontinuerlige innovasjonsarbeidet vi gjør på vårt kjerneprodukt har vi satt i gang to transformerende innovasjonsløp: En gruppe utforsker hvilke uløste behov som brukerne har på Atlassian Jira og Confluence for Cloud, hvordan vi kan bygge utvidelser som løser disse behovene og ikke minst hvilke forretningsmuligheter dette kan gi oss. Parallelt med dette arbeidet har vi satt i gang et teknisk læringsprosjekt som utforsker mulighetsrommet og begrensningene som ligger i den nye, tekniske plattformen til Atlassian. Det har allerede resultert i en app som vant hederlig omtale og premie i Atlassian sitt årlige hackaton, Codegeist22.

Så langt høres dette fint og flott ut, men ettersom vi er et lite team på rundt et dusin personer, pluss seks studenter som jobber en dag hver i uka, ble det etter hvert tydelig at vi hadde et kapasitetsproblem. Det ble raskt svært utfordrede å håndtere og koordinere alle innovasjonaktiviteter og samtidig passe på at det vi gjorde faktisk tilførte verdi.

Hvilket behov har KSSO for et innovasjonssystem?

Som vi ser, kan transformerende innovasjonsarbeid være utfordrende. Dette gjelder kanskje særlig for utvikling av nye forretningsmodeller. Anders, som er daglig leder i KSSO, så raskt potensialet i læringsprosjektet, nettopp fordi han har følt på kroppen hvor vanskelig det kan være. Vi har en hypotese om at et innovasjonssystem kan løse to svært konkrete behov i KSSO:

  1. Den første antakelsen vi vil teste ut er om innføring av et innovasjonssystem vil gjøre jobben med å planlegge, gjennomføre og koordinere ulike innovasjonsaktiviteter på et strategisk og operativt nivå enklere og mer oversiktlig
  2. Den andre antakelsen vi vil teste er om et innovasjonssystem vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger om når man skal fortsette med en idé, og når det er på tide å avslutte arbeidet med den

Ettersom et innovasjonssystem støtter kontinuerlig utforsking av nye forretningsmodeller, så tenker vi at det vi egentlig bør finne ut, er i hvor stor grad KSSO bør investere i å utvikle nye produkter og tjenester, i forhold til hvor mye ve investerer i videreutvikling av de løsningene som KSSO allerede tjener penger på.

Hvilken avkastning gir investeringene i innovasjon?

Dan Toma (medforfatter av The Corporate Startup og Innovation Accounting) stilte oss to spørsmål, da han holdt en workshop for Kantega i november:

  1. Hvor mye penger har dere brukt på innovasjon de siste fem årene?
  2. Hvor stor andel av dagens inntekter kommer fra produkter som er utviklet i samme periode?

Dan Toma kunne videre fortelle at de fleste økonomisjefer blir svar skyldig på disse spørsmålene. Det forteller at mange ikke vet hvilken verdi en får ut av det en har investert i innovasjon. Det kan være nyttig å snu rundt på spørsmålet. Framfor å se i retrospektiv hvilke verdier man har fått ut av innovasjon, kan man i stedet se mot framtida og spørre:

  • Hva vil omsetningen på dagens produkter være om fem år?
  • Hva må vi bruke på innovasjon for å opprettholde en bærekraftig omsetning?

Her kommer vi til kjernen i spørsmålet om behov: Skal en fokusere på å høste overskudd av dagens produkter, så langt det er mulig, eller satse på nye produkter og tjenester som også kan bidra til overskudd og vekst på lang sikt? Styret i KSSO har valgt å gjøre det siste.

Hvilket behov har KSSO for et innovasjonsregnskap?

Selv om KSSO har bestemt seg for å utforske nye forretningsmodeller, så er det ikke nødvendigvis behov for et komplett innovasjonsregnskap. Det vil sannsynligvis likevel være behov for å lede og måle mange av aktivitetene som gjøres, på andre måter enn i dag.

Hensikten med et innovasjonsregnskap er å støtte innovasjonsprosessen, ved at det tar høyde for at produktutviklingen bør ledes og måles avhengig av hvilken type innovasjon som man utfører (henholdsvis kjerneinnovasjon, tilgrensende og transformerende innovasjon), og hvor i livssyklusen produktet er (for eksempel om en utvikler idéer, tester idéer eller skalerer idéer). Gode beslutningsdata gjør det lettere å porsjonere ut investeringene i produktutviklingen, avhengig av hvor moden idéen eller produktet er. I tillegg reduserer det risikoen for at vi jobber for lenge med idéer som ikke vil lede til reell verdi for selskapet.

Hva nå? Innovasjonstesen

Nå har vi slått fast at det er viktig for KSSO å skape rammer for å kunne utvikle nye forretningsmodeller, så hva blir da neste steg? Det er ganske mange elementer som må være på plass for at et innovasjonsystem skal fungere (se bloggartikkelen om innovasjonssystem), og vi har lært av Dan Toma at disse må modnes i samme takt.

En fundamental del av dette systemet er innovasjonstesen og –antitesen. De beskriver virksomhetens bilde av framtida, de strategiske målene for innovasjon, hvilke muligheter som finnes, og ikke minst hva det ikke skal satses på. Dette er et bra sted å starte, både fordi KSSO er midt inne i en strategisk prosess og mye av grunnlaget kan hentes fra innsiktsarbeidet som Jon Espen ledet tidligere i år.

Hvordan vi jobbet med innovasjonstesen, og hva vi lærte av det, forteller vi om i den neste bloggartikkelen fra læringsprosjektet: Slik skaper innovasjonstesen rammer og retning for KSSO.

Denne artikkelen er en del av en serie blogginnlegg hvor vi deler erfaringer fra et læringsprosjekt om innovasjonsregnskap og innovasjonssystemer. Vi anbefaler også å lese den første artikkelen, som gir bakteppet for det vi skriver her: Hvordan kan vi skape gode rammer for innovasjon?