Atlanterhavsveien har mange vegobjekter i NVDB

Statens Vegvesen

Automagisk mottak og kontroll av data

Flere millioner objekter som broer, skilt, kantstein og trafikklys får nye referanser når fylker slås sammen. Automatisert mottak og kontroll av data forenkler oppgaven for eksterne og interne brukere.

Utfordringen

Nasjonal vegdatabank (NVDB) inneholder oversikt over veger i Norge. Her kan du finne veier, objekter som skilt og bruer, tilstand og hendelser som skred og ulykker på og omkring vegnettet. På vegkart.no kan du selv gå inn og finne din veg, eller vegkryss. NVDB er sentral ved budsjettering og planlegging av vedlikehold og bygging av nye veganlegg, brukes som grunnlag for statusbudsjettet og som input til statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 

Entreprenører som bygger og vedlikeholder veier leverer data for registrering i NVDB. Prosessen for å kontrollere kvaliteten og få lagret data var tidkrevende og til dels manuell. Løsning for integrasjon med NVDB var lite fleksibel og basert på gammel teknologi. Dette gjorde utviklingen av nye klienter som kunne lese fra eller skrive til NVDB kostbar. 

Dataene i NVDB skal være tilgjengelig for alle som ønsker det. Antallet eksterne aktører som skal motta data fra og sende data til NVDB øker. Et eksempel er selskapet «Nye veier». For å klare oppdraget sitt trenger de data fra NVDB, og uten API’et som Kantega har laget hadde det teknologisk vært nær sagt som å starte på bar bakke.

Utfordringen økte ytterligere da det ble besluttet at 19 fylker skulle gjøres om til 11. Samtidig skal de 11 overta ansvaret for riks- og fylkesveiene. Referansemodellen for beskrivelse av fylkesveier må endres, og flere millioner objekter skal få nye referanser. Statens vegvesen har ansvar for å leverere navigerbart vegnett til nødetatene. Skal utrykningskjøretøyer finne fram må dataene være oppdaterte.

Hvordan jobbet vi

I samarbeid med Statens vegvesen har vi sett på måter å forenkle og automatisere prosessene, og å finne de beste løsningene slik at de nye referansemodellene fungerer.

Vi har jobbet etter smidige metoder og i tett dialog med kunden. Produkteier fra Statens vegvesen har sittet sammen med teamet på daglig basis. Det har vært en av nøklene til at leveransene innfrir. I prosjektet fra 2014, der vi utviklet nytt REST-basert API, jobbet teamet i sprinter som ble avsluttet med demonstrasjon og utveksling av ideer med dataforvaltere. Under utvikling var løsningen til enhver tid tilgjengelig for testing og utprøving.

Dette må vi få ut i en pressemelding!  Dataforvalter etter demonstrasjon

Teamet har blitt utvidet litt og litt, etter hvert som vi har fått ansvar for utvikling og forvaltning av API'et, vegkart.no og løsning for datafangst. 

teamet_NVDB

Parprogrammeringer er effektivt. Vidar Tilrem og Tore E. Andersen fra Kantega løser gjerne utfordringer i tospann mens Marvin Lillehaug (Kantega) og Torger Kielland (Triona) fordyper seg i kode.

Løsningen

Løsningen er først og fremst et nytt REST-basert API for oppdatering av informasjon i NVDB og lesing av data fra NVDB. Kantega har også utviklet en webbasert datafangstløsning som tok i bruk dette APIet. Datafangstløsningen forenkler hele prosessen fra opplasting av filer fra entreprenørene til databehandlernes arbeid med kontroll, konvertering, supplering og registrering av data, i tillegg til prosjektstyring og rapportering.

Det nye API'et kan også enkelt brukes fra andre klienter som bruker data fra NVDB, både internt hos Statens vegvesen og løsninger utviklet av andre. Etter at prosjektet "Fra 19 til 11" kom i gang har teamet vært fullt opptatt med å finne og implementere de beste løsningene slik at referansemodellen fungerer og de 11 fylkene kan ta i bruk datafangst.

Resultatet

API'et har forenklet utviklingen av alle slags klienter til NVDB. At det ble lagt opp til fleksibilitet i programmeringsspråk og klientplattform har vist seg å være et godt valg. Datafangstløsningen og sammen med det nye API-et gjør at nye aktører og prosjektkrav er mulig å innfri. Det gir også raskere inndatering og smartere håndtering av konflikter mellom konkurrerende klienter.

Datafangstløsningen forenkler mange av arbeidsoppgavene til dataforvalterne i Statens vegvesen. Vegen fra entreprenør til NVDB har blitt enklere, og tiden fra et veganlegg er ferdig bygd til det er registrert i NVDB er kortere. Større grad av automatisering sikrer høyere datakvalitet. Grunnlaget er lagt for en stødig og trygg overgang til den nye fylkessammensetningen, og fortsatt riktige vegnett blant annet til utrykning. 

 Per Andersen - direktør NVDB og Geodata hos Statens vegvesen

Utredningen av hva fylkessammenslåingene ville bety for Nasjonal Vegdatabank startet for 4 år siden, sier Per Andersen, direktør NVDB og Geodata hos Statens vegvesen. - Vi er godt rustet og i stand til å oppfylle de nye kravene som følger med når vi går fra 19 til 11 fylker.