Skred og flom varsles på mobil

Norges vassdrags- og energidirektorat

Varsom.no i nytt design

Mange turglade nordmenn bruker varslingstjenesten varsom.no. Kantega har redesignet det visuelle uttrykket for varslingstjenesten. Nå skal det være lettere å sjekke skred- og flomfaren.

I november 2016 kom varslingstjenesten for naturfarer - varsom.no - i ny drakt. Tjenesten er drevet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det langsiktige målet for varsom.no er å samle varslingene av alle naturfarer på et sted. Som bruker - enten du er amatør eller profesjonell - skal du finne skred- og flomvarsel for din kommune eller region. 

Utfordringen

Fordi varsom.no tidligere var et samarbeidsprosjekt, var ikke tjenestens visuelle uttrykk knyttet opp mot NVEs grafiske profil. Da NVE i 2016 overtok hovedansvaret ønsket de å tydeliggjøre forbindelsen mellom NVE og varsom.no. Samtidig ville de gjøre løsningen mer oversiktlig og tilgjengelig for sluttbrukerne som består av både amatører og profesjonelle. Varslene som i ytterste konsekvens redder liv, er ikke fasitsvar, men må leses som anbefalinger. Mye og viktig informasjon som må visualiseres på en lettfattelig og oversiktlig måte. NVE ønsket i tillegg å dele bakgrunnsinformasjon og sanntidsdata slik at det ble enklere for brukeren å vurdere faregraden.

Løsningen

Redesignet tok utgangspunkt i profilen til NVEs nettsider, som også er utformet av Kantega. Samtidig vektla vi å bevare uttrykket fra den tidligere versjonen av varsom.no slik at godt kjente og innarbeidede elementer var gjenkjennbare.

Det var også et mål å forbedre og tilpasse seksjonene på varsom.no til tjenestens ulike brukergrupper. Snøskredvarslingen hadde høy prioritet. Denne blir brukt av alle grupper, inkludert friluftsmennesker som ikke jobber profesjonelt med skredproblematikk.

For snøskredvarslingens del gjorde vi de regionale varslene enklere å lese. Rekkefølgen på de ulike informasjonstypene på varselsidene ble omrokkert. Informasjon myntet på de mer profesjonelle brukere ble nedtonet slik at innholdet ble lettere tilgjengelig for mer uerfarne brukerne.

Skredrosen som visualiserer i hvilken himmelretning og høyde man kan forvente skred ble gjort mer intuitiv. Vi gjennomførte enkle brukertester underveis hvor vi testet designet på toppturfolk. I tillegg la vi ut alternativer til ny skredrose på facebook-siden til varsom.no og fikk nyttige tilbakemeldinger derfra. 

Brukertesting på facebook av forbedret skredrose-design

På steder som er utsatt for flom og jordskred har de beredskapsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner et særskilt behov for oversiktlige varsler. Fare for flom og jordskred henger sammen, og muligheten til å kunne se varslene samtidig er en fordel. Derfor var det viktig å få samlet disse på en side. 

Resultatet

Varslingstjenesten kan du se i ny drakt på varsom.no. 

Tilbakemeldingene kan tyde på at vi nådde målet. Foruten å være kontinuerlig oppdatert på weben er Varsom også svært aktiv i sosiale medier. Her er en av tilbakemeldingene fra en ivrig bruker av tjenesten:

Nå sporer vi snart i gang en ny snøskredvarslingsesong. Med ny versjon av varsom.no. Flottere, finere og bedre enn noen gang. En gledens dag for alle snøglade i vårt ganske land. Turglad bruker på Facebook