Fokusgruppe

Forbrukerrådet

Konsept til ny håndverkerportal

Brukeren sto i sentrum da vi utarbeidet konseptanbefaling for en ny håndverkerportal.

Utfordringen 

Hvordan bør en håndverkerportal som skal hjelpe forbrukerne med å finne bedrifter som leverer god kvalitet være? Dette spørsmålet stilte Forbrukerrådet seg. Kantega fikk derfor i oppdrag å kjøre et forprosjekt som skulle oppdatere det kunnskapsgrunnlaget som allerede fantes, og danne grunnlag for en kravspesifikasjon for portalen.

Hvordan jobbet vi 

Kantega la vekt på å avgrense omfanget som var beskrevet i den opprinnelige rapporten ved å identifisere den funksjonaliteten og det innholdet som er viktigst for sluttbrukerne. Fordi rapporten fra 2012 var utarbeidet uten vesentlig brukerinvolvering, la vi vekt på å følge en brukersentrert prosess. Til å begynne med involverte vi reelle sluttbrukere i en behovskartlegging knyttet til kjøp av håndverkertjenester for privatpersoner. Deretter utviklet vi et konseptforslag som vi testet ut i en fokusgruppe som besto av personer med erfaring fra innkjøp av håndverkertjenester.

I praksis gjennomføres en fokusgruppe ved å samle omlag 10 personer som er representative for sluttbrukere. Deltakerne presenteres for en rekke tema og spørsmål som er forberedt på forhånd. Vi ønsket blant annet feedback på hvilke forventninger og assosiasjoner konseptskissene skapte til tjenesten, samtidig som vi ønsket feedback på prosess-støtte, innhold og verktøy som skal tilbys innenfor tjenesten.

Resultatet

Resultatet fra fokusgruppa ble benyttet som en korreksjon og inspirasjon under ferdigstilling av leveransen, som besto av: